اگر استاد خودش مؤلف کتابی است که ما نیاز چندانی به آن کتاب نداریم و شاید به بخش کوچکی از آن را نیاز داریم ولی به سبب فروش بیشتر تعداد کتاب خودش ما را مجبور به خریدن این کتاب گران قیمت کند! آیا می شود آن بخش کتاب را کپی کنیم در حالی است که تاکید کرده رضایت ندارم؟
اگر استاد خودش مؤلف کتابی است که ما نیاز چندانی به آن کتاب نداریم و شاید به بخش کوچکی از آن را نیاز داریم ولی به سبب فروش بیشتر تعداد کتاب خودش ما را مجبور به خریدن این کتاب گران قیمت کند! آیا می شود آن بخش کتاب را کپی کنیم در حالی است که تاکید کرده رضایت ندارم؟

باسمه تعالی

اگر این کار استاد برخلاف ضوابط و مقررات آن مجموعۀ آموزشی باشد، شرعاً جایز نیست اما این رفتار وی مجوز رعایت نکردن حق کپی رایت و حقوق ناشی از تألیف نمی شود. بنابراین کسی حق ندارد بدون اجازۀ مؤلف بخشی از کتاب وی را تکثیر کند.

کد سایت fa5361
طبقه بندی موضوعی حق الناس|مالکیت معنوی