اگر شخصی یک شیء مورد­ نیاز خود را خریده اس­ت مثلاً کتاب و از آن استفاده­ نکرد و بعد از چند ما­ه روز خمس فرا رسید. آیا خمس­ آن شیء را باید در ­روز خمس خارج کند یا ا­ینکه باید یک سال تمام­ شود و اگر در داخل ای­ن یک سال آن را نخواند، ­آن وقت خمس دارد؟
یک شخصی یک شیء مورد­ نیاز خود را خریده اس­ت مثلاً کتاب. در زمان ­خرید آن از آن استفاده­ نکرد و بعد از چند ما­ه روز خمس فرا رسید. در­ روز خمس از زمان خرید­ آن یک سال نمی گذشت. فر­ض کنیم 5 یا 6 ماه می گذشت­. آیا خمس­ آن شیء را باید در ­روز خمس خارج کند یا ا­ینکه باید یک سال تمام­ شود و اگر در داخل ای­ن یک سال آن را نخواند، ­آن وقت خمس دارد؟

باسمه تعالی

1. همین که آن شیء در معرض استفاده باشد؛ یعنی احتمال عقلائی می دهد که از آن استفاده خواهد کرد، باعث می شود که این شیء جزء مؤونه او شود؛ هرچند در عمل ممکن است در همان ایام یا تا یک سال پس از خریدش هم از آن استفاده نکرده باشد؛ مثلاً آن کتاب را نخوانده باشد. بنابراین اصلاً متعلق خمس نمی شود.

2. اگر شیء پیش گفته در معرض استفاده نباشد، باید در سر سال خمسی یا یک سال پس از خریدش خمس آن را بپردازد.

کد سایت fa5369
طبقه بندی موضوعی مئونه