اگر نماز صبح را یک دقیقه مانده تا قضا شود، شروع کنیم و یک دقیقه بعد از قضا شدن تمام کنیم، درست است؟ آیا در چنین فرضی باید نیت قضا کرد؟
اگر نماز صبح را یک دقیقه مانده تا قضا شود، شروع کنیم و یک دقیقه بعد از قضا شدن تمام کنیم، درست است؟ آیا در چنین فرضی باید نیت قضا کرد؟

باسمه تعالی

اگر وقت نماز به حدی تنگ شده است که بتوان حداقل یک رکعت از نماز را در وقت خواند، باید نماز را به نیت اداء بجا آورد؛ هرچند ادامۀ نماز در خارج وقت خوانده شود و اگر کمتر از این مقدار وقت باقی مانده باشد، باید نیت قضا کند و اگر نمی داند در چه وضعیتی است، نیت ما فی الذمه (آنچه وظیفۀ واقعی او است؛ اداء یا قضا) کند.

کد سایت fa5376
طبقه بندی موضوعی وقت نماز