شخصی مالک و متصرف چند قطعه ظرف عتیقه و تاریخی بوده است در حالی که او نسبت به وصف عتیقه و تاریخی بودن ظروف جاهل بوده است. حال اداره میراث فرهنگی پس از اطلاع از وجود ظروف مذکور آن ها را ضبط کرده است. قانون نسبت به حکم قضیه ساکت است. به نظر مبارک حضرتعالی مالک جاهل، مستحق قیمت است یا عین اشیاء؟
شخصی مالک و متصرف چند قطعه ظرف عتیقه و تاریخی بوده است به نحوی که ظروف مذکور نسل به نسل به صورت خانوادگی به وی منتقل گردیده است در حالی که او نسبت به وصف عتیقه و تاریخی بودن ظروف جاهل بوده است و این امر (عدم اطلاع) به موجب حکم قطعی دادگاه مبنی بر عدم سوءنیت و اطلاع، محرز و مسلم گردیده است. حال اداره میراث فرهنگی پس از اطلاع از وجود ظروف مذکور و انجام کارشناسی نسبت به آن ها، ظروف را عتیقه تشخیص داده است و آن ها را ضبط کرده است. نظر به اینکه قانون نسبت به حکم قضیه ساکت است، به نظر مبارک حضرتعالی مستنداً به عمومات فقه امامیه و به اقتضای وجوب احتیاط در عرض و اموال، مالک جاهل، مستحق قیمت است یا عین اشیاء؟

باسمه تعالی

باید خود عین را به مالک برگردانند و اگر قانونی نسبت به ضبط این گونه مال وجود دارد باید قیمت روز آن را بپردازند؛ مگر اینکه قانون مبلغ دیگری را مشخص کرده باشد. در هر حال برای تصمیم گیری در این موارد باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران عمل شود.