حکم نگاه خانم ها به ورزش کشتی از صدا و سیما چیست؟
حکم نگاه خانم ها به ورزش کشتی از صدا و سیما چیست؟

باسمه تعالی

در صورتی که لذت جنسی به همراه نداشته باشد، اشکال ندارد؛ البته اگر برنامۀ زنده باشد، احتیاط مستحب آن است از نگاه کردن به آن پرهیز شود.

کد سایت fa5380