کسی که سید نیست، اگر شال سبز به گردن بیندازد، گناه کرده است یا بهتر است این کار را نکند؟
کسی که سید نیست، اگر شال سبز به گردن بیندازد، گناه کرده است یا بهتر است این کار را نکند؟

باسمه تعالی

استفاده از لباسی که در عرف مخصوص سادات است برای کسی که از ناحیۀ مادر یا پدر به سادات انتساب ندارد، حرام نیست؛ مگر آنکه این کار در عرف توهین به سادات محسوب شود یا باعث ایجاد جایگاه و تقدس غیر واقعی برای آن فرد شود.

 

 

کد سایت fa5382
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|مسائل عمومی