کسی نزد دوستانش ذی صلاح و باتقوا نشان می دهد ولی در خفا آهنگ لهوی و محرمه گوش می دهد. اگر دوستانش از او خواستند به عنوان امام جماعت بایستد، باید قبول کند یا نه؟ و اگر قبول کرد، حکمش چیست؟
کسی نزد دوستانش ذی صلاح و باتقوا نشان می دهد ولی در خفا آهنگ لهوی و محرمه گوش می دهد. اگر دوستانش از او خواستند به عنوان امام جماعت بایستد، باید قبول کند یا نه؟ و اگر قبول کرد، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر سایر شرایط امام جماعت را دارد، می تواند قبول کند اما واجب نیست.

2. نماز مأمومی که از این کار وی اطلاع ندارند و امام، به صورت جماعت صحیح است.

کد سایت fa5388
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت