آیا غیر مدخوله در نکاح موقت می بایست عده نگه دارد؟
آیا غیر مدخوله در نکاح موقت می بایست عده نگه دارد؟

باسمه تعالی

 خیر، عده بر او واجب نیست.

کد سایت fa5405
طبقه بندی موضوعی احکام عده