آیا خوردن میگو مکروه است؟
آیا خوردن میگو مکروه است؟

باسمه تعالی

خوردن میگو (ملخ دریایی) جایز است و کراهت یا استحباب ندارد.

کد سایت fa5406