آیا مجبور کردن بچه به نماز شرعاً بر پدر و مادر لازم است؟
آیا مجبور کردن بچه به نماز شرعاً بر پدر و مادر لازم است؟

باسمه تعالی

بر پدر و مادر مستحب است که قبل از بلوغ شرعی، فرزندان را به نماز خواندن تمرین و عادت بدهند و بعد از بلوغ اجبار به نماز در حد امر به معروف زبانی در صورت وجود شرایط، لازم است اما برخورد قهری و ضرب و جرح جایز نیست.

 

کد سایت fa5407