در چه صورتی نماز از انسان ساقط می شود؟
در چه صورتی نماز از انسان ساقط می شود؟

باسمه تعالی

نماز در هیچ حالتی از انسان ساقط نمی شود و حتی انسان در حال غرق شدن در آب هم باید نمازش را بجا آورد؛ هرچند در شرایط و موقعیت های مختلف شکل افعال و اجزاء نماز تغییراتی می کند؛ مثلاً فردی که قادر بر رکوع و سجود نیست، باید با اشارۀ سر (پایین آوردن سر) این دو کار را انجام دهد یا در مثال انسان در حال غرق شدن، صرف نیت نماز در قلبش کفایت می کند. البته در مورد کسی که فاقد الطهورین است؛ یعنی نه غسل و نه وضو و نه تمیم هیچ یک برایش ممکن نباشد، تا وقتی این عذرش باقی است، نماز از او ساقط می شود.

کد سایت fa5419
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه نماز