اگر مهریه زنی پول رایج کشور باشد، محاسبۀ آن به قیمت و نرخ روز و با در نظر داشتن میزان تورم چه حکمی دارد؟
اگر مهریه زنی پول رایج کشور باشد و برای مثال سی سال بعد از عقد ازدواج مهرایه اش را مطالبه نماید، با عنایت به اینکه بعد از مرور زمان مذکور ارزش پول به قدری کم شده است که اکنون آن مهریه ارزش مطالبه ندارد، محاسبۀ آن به قیمت و نرخ روز و با در نظر داشتن میزان تورم چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال که سال های زیادی از زمان تعیین مهریه گذشته است و ارزش مبلغ تعیین شده به پول امروز ناچیز است، محاسبۀ مهریه به نرخ روز و طی یک فرآیند کارشناسی صحیح است و در صورتی که زوجه مبلغ کارشناسی شده را مطالبه کند، زوج مکلف به پرداخت همان مبلغ خواهد بود.

کد سایت fa5430