آیا دزدی از دزد حرام است؟ مثلاً اگر یک نفر را بشناسی که حق مردم را خورده است و تو آن مال را از او بدزدی و به دست صاحبش برسانی.
آیا دزدی از دزد حرام است؟ مثلاً اگر یک نفر را بشناسی که حق مردم را خورده است و تو آن مال را از او بدزدی و به دست صاحبش برسانی.

باسمه تعالی

1. دزدی از اموال دزد جایز نیست؛ مگر برای کسی که مالش دزدیده شده است که در این صورت خود او می تواند فقط مال خودش را که به سرقت رفته است، از میان آن اموال بردارد. سایر افراد در صورتی که مال دزیده شده را می شناسند، می توانند آن را بردارند و به صاحبش برسانند؛ مگر اینکه این کار مفاسدی به همراه داشته باشد مانند اینکه خود وی در جامعه متهم به دزدی شود.
2. اگر مالش به سرقت رفته، تلف شده باشد، صاحب مال بنا بر احتیاط واجب باید برای جبران خسارت به مراجع قانونی مراجعه کند. اگر دستیابی به خسارت مزبور از طریق قانون به سادگی ممکن نبود یا مراجعه به قانون مفاسدی به همراه داشته باشد، صاحب مال می توان معادل مال دزدید شده، از اموال شخصی دزد به عنوان تقاص بردارد؛ البته اگر این کارش مفاسدی به همراه داشته باشد مانند اینکه خود وی در جامعه متهم به دزدی می شود، نباید چنین کند.

 

 

کد سایت fa5431