آیا سفرۀ هفت سین عید نوروز اشکال دارد؟ گذاشتن قرآن کریم در کنار آن ها شرعاً چه حکمی دارد؟
آیا سفرۀ هفت سین عید نوروز اشکال دارد؟ گذاشتن قرآن کریم در کنار آن ها شرعاً چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. سفرۀ هفت سین اشکال ندارد؛ هرچند هیچ گونه استحباب شرعی هم ندارد.

2. گذاشتن قرآن در سفرۀ هفت سین اشکال ندارد.

کد سایت fa5437
طبقه بندی موضوعی مسائل عمومی|قرآن