آیا می توانیم از جوراب رنگ پا استفاده کنیم که جدید به بازار آمده و توری هم نیست، بلکه کلفت است؟ در مهمانی ها مختلط می خوابیم، آیا در هنگام خواب کافی است برای حفظ حجاب، جوراب شلواری استفاده کنیم که توری هم نیست و کلفت است؟ اگر حجم پا مشخص باشد، اشکال دارد؟
آیا می توانیم از جوراب رنگ پا استفاده کنیم که جدید به بازار آمده و توری هم نیست، بلکه کلفت است؟ در مهمانی ها مختلط می خوابیم، آیا در هنگام خواب کافی است برای حفظ حجاب، جوراب شلواری استفاده کنیم که توری هم نیست و کلفت است؟ اگر حجم پا مشخص باشد، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

حجاب شرعی صرف پوشاندن پوست بدن و مو با لباس نیست، بلکه واجب است رنگ و کیفیت لباس به گونه ای نباشد که حجم و برجستگی های بدن مرد و زن را نمایان کند و موجب تحریک شهوت شود. بنابراین اگر این جوراب ها به دلیل رنگ پا بودن و جذاب بودنشان باعث تحریک شهوت می شوند، استفاده از آن ها حرام است. همچنین لباس های گفته شده اگر به لحاظ کیفیت و جذابیت و نشان دادن حجم بدن و برجستگی ها بدن باعث تحریک شهوت می گردند، استفاده از آن ها جایز نیست.

 

کد سایت fa5447