غساله ای که از شستشوی یک چیز نجس به وجود می آید، متنجس چندم است؟
غساله ای که از شستشوی یک چیز نجس به وجود می آید، متنجس چندم است؟

باسمه تعالی

غساله در مواردی که نجس است،* متنجس اول محسوب می شود.

 

* غساله ای که چیز نجس بعد از آن پاک می شود (غسالۀ متعقب به طهارت) نجس نیست. بنابراین غساله در چیزهایی که با یک بار شستن پاک می گردد یا غسالۀ دوم در چیزی که با دوبار شستن پاک می شود مثل متنجس به ادرار، پاک هستند اما غسالۀ اول نجس است.

کد سایت fa5452
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات