وقتی مشغول حرف زدن هستیم و تلویزیون قرآن پخش می کند، اگر صدای آنرا کم کنیم یا خاموش کنیم، درست است؟
وقتی مشغول حرف زدن هستیم و تلویزیون قرآن پخش می کند، اگر صدای آنرا کم کنیم یا خاموش کنیم، درست است؟

باسمه تعالی

خاموش کردن یا کم کردن صدای تلویزیون وقتی قرآن پخش می کند، حرام نیست.

کد سایت fa5455
طبقه بندی موضوعی قرآن