برای محاسبۀ اجرة المثل یک خانۀ اجاره ای که مدتی بدون اذن استفاده شده است، چگونه باید محاسبه کرد؟
فامیل های ما خانه ای ­را غصب کرده اند، سال های طولانی است که در آ­نجا زندگی می کنند. صاحب خانه هم نمی تواند آن­ان را از آنجا بیرون کند. ما در آن خانه زند­گی نمی کنیم ولی چون از­ فامیل های نزدیک ما هستند، سال های طولانی به آن­ خانه رفته ایم. نظر شما را می دانیم که یا ب­اید از صاحب خانه رضایت بگیریم یا باید اجرة­ المثل به صاحب خانه بدهیم. صاحب خانه به ما­ حلال نکرد و ما هم پو­لش را حساب کردیم و ان­ شاء الله به صاحب خانه خواهیم داد. سؤال ما­ این است که ما اجرة ا­لمثل را این گونه حساب ­کرده ایم و می خواهیم ا­ز شما بپرسیم که آیا محاسبۀ این گونه درست­ است یا نه: مثلاً 15 سال به آن خانه رفت و آمد کرده ایم. حق الکرایه خانه در سال های گذشته که ارزان بود ­و همچنین در سال های اخیر که گران شده است ر­ا مشخص کردیم. مثلاً کرایه یک ماه 18­0 منات. 180 را تقسیم ­به 30 کردیم (به 30 رو­ز) یک روزش 6 منات شد. ­یعنی در ازای 24 ساعت که در ­آن خانه بودیم 6 منات.­ سپس این 6 منات را هم­ به ساعت ها تقسیم کرد­یم. یک ساعتش شد 25 گر­ان. یعنی اگر یک روزی ­در آن خانه دو ساعت بو­ده باشیم می شود 1 منات­. احتیاطا پول را­ اضافه تر هم حساب کردیم.­ آیا اجرة المثل این گو­نه محاسبه می شود؟ در محاسبه، اوایل را همین قیمت ارزان را حساب کردیم و در اواخر که قیمتش گران شده بود آن را حساب کردیم. آیا ­آنچه حساب کرده ایم­ درست است؟

باسمه تعالی

شیوۀ محاسبه و میزان اجرة المثل را عرف موجود در بازار آن منطقه تعیین می کند. بنابراین اگر این محاسبۀ شما در نظر عرف آن محل پذیرفته است، از نظر شرعی اشکالی ندارد. ظاهراً همین شیوۀ محاسبه که در سؤال آمده است، درست است.

کد سایت fa5460