آیا اگر نماز ظهر را دو دقیقه مانده به وقت قضا شدن شروع کرد و یک دقیقه بعد از وقت قضا شدن هم تمام کند، باطل است؟
آیا اگر نماز ظهر را دو دقیقه مانده به وقت قضا شدن شروع کرد و یک دقیقه بعد از وقت قضا شدن هم تمام کند، باطل است؟

باسمه تعالی

در صورتی که نماز را به نیت ما فی الذمه خوانده است، که معمولاً با همین نیت خوانده می شود، نماز مطلقا صحیح است. ما فی الذمه یعنی آنچه وظیفۀ واقعی او است چه اداء باشد و چه قضا. ولی اگر به نیت اداء خوانده است، در صورتی که حداقل یک رکعت در وقت  خوانده باشد، نمازش صحیح است و قضا ندارد. در غیر این صورت، باید نمازش را از ابتدا به نیت قضا بخواند.

 

کد سایت fa5465
طبقه بندی موضوعی وقت نماز