حکم چرم خارجی از حیوان حلال گوشت چیست؟ با توجه به این که شرکت سازندۀ این چرم غیر مسلمان است و احتمال ذبح شرعی حیوان اندک است. آیا می توان با آن نماز خواند؟
حکم چرم خارجی از حیوان حلال گوشت چیست؟ با توجه به این که شرکت سازندۀ این چرم غیر مسلمان است و احتمال ذبح شرعی حیوان اندک است. آیا می توان با آن نماز خواند؟

باسمه تعالی

1.  پوست حیوان حلال گوشت فقط در صورتی نجس است که خودش بمیرد.* در غیر این صورت پاک است. بنابراین اگر حیوان پیش گفته با ذبح غیر شرعی بمیرد، پاک است و چرم ساخته شده از آن نیز پاک خواهد.

2. با توجه به فرض سؤال که حیوان حلال گوشت است و نیز اینکه چرم گفته شده پاک است، نماز خواندن با آن اشکال ندارد.

 

* مرگی که در فقه اصطلاحاً به آن «موت حتف أنف» می گویند.

کد سایت fa5466