خواندن نماز تا چه زمانی، خواندن در اول وقت شمرده می شود؟
خواندن نماز تا چه زمانی، خواندن در اول وقت شمرده می شود؟

باسمه تعالی

با توجه به اینکه خواندن نمازهای یومیه در پنج وعدۀ و به صورت جداگانه مستحب است و هر نمازی دارای وقت فضیلت خاص خود است، اول وقت هر نماز بر اساس شروع وقت فضیلت محاسبه می شود نه اولین وقتی که می توان آن نماز را خواند و این زمان به مقدار خواندن رکعات آن نماز ادامه خواهد داشت؛ مثلاً اول وقت در نماز عصر، زمانی است که وقت فضلیت نماز عصر آغاز می شود؛ هرچند می توان قبل از آن زمان و حتی بلافاصله بعد از نماز ظهر، نماز عصر را بجا آورد و این زمان به اندازۀ یک نماز چهار رکعتی ادامه خواهد داشت.

 

کد سایت fa5468
طبقه بندی موضوعی وقت نماز