آیا به تأخیر انداختن عمدی نماز تا آخر وقت به طوری که قضا نشود، گناه دارد؟
آیا به تأخیر انداختن عمدی نماز تا آخر وقت به طوری که قضا نشود، گناه دارد؟

باسمه تعالی

خیر گناه نیست؛ هرچند خواندن آن در اول وقت مستحب است و با این کار استحباب را ترک شده است.

کد سایت fa5471
طبقه بندی موضوعی وقت نماز