اگر کسی اهل گوش دادن به آهنگ لهوی است یا فیلم مبتذل نگاه می کند و دیگران درخواست امام جماعت شدن از آن فرد را دارند، آیا باید به آن ها گفت که او آهنگ حرام گوش می دهد یا فیلم بد نگاه می کند؟
اگر کسی اهل گوش دادن به آهنگ لهوی است یا فیلم مبتذل نگاه می کند و دیگران درخواست امام جماعت شدن از آن فرد را دارند، آیا باید به آن ها گفت که او آهنگ حرام گوش می دهد یا فیلم بد نگاه می کند؟

باسمه تعالی

آگاه کردن دیگران در این موارد لازم نیست، بلکه حرام است؛ البته کسی که از رفتارهای وی خبر دارد نمی تواند به وی اقتدا کند و به همان نماز بسنده کند. بنابراین اگر به دلیل مصلحتی اقتدا کرد، باید نمازش را دوباره بخواند.

کد سایت fa5472
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت