آیا نهی از منکر و تذکر دختران به پسرها در خیابان ها درست است یا نه؟
آیا نهی از منکر و تذکر دختران به پسرها در خیابان ها درست است یا نه؟

باسمه تعالی

این کار در صورت احتمال تأثیر و وجود سایر شرایط امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حریم محرم و نامحرم، واجب است؛ البته اگر در این موارد قوانین و مقرراتی در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، واجب است مراعات گردد.