اگر روز سوم اعتکاف در مسجد نباشیم، آیا اعتکاف سال بعد واجب می شود و اگر انجام ندهیم، برگردنمان می ماند؟
اگر روز سوم اعتکاف در مسجد نباشیم، آیا اعتکاف سال بعد واجب می شود و اگر انجام ندهیم، برگردنمان می ماند؟

باسمه تعالی

در اعتکاف مستحب، اگر وارد روز سوم شود و در آن روز اعتکاف را ترک کند، بنا بر احتیاط واجب باید اعتکاف را از اول انجام دهد و بنا بر احتیاط واجب نباید این کار را به اندازه ای به تأخیر بیاندازد که عرفاً بگویند نسبت به وظیفه شرعی اش بی اعتنایی کرده است. اما اگر تا قبل از روز سوم، اعتکاف را ترک کند، لازم نیست دوباره اعتکاف را انجام دهد.

 

کد سایت fa5485
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا