دوست من تصویر مرا نقاشی کرده است؛ البته نه خیلی طبیعی. من با حجابم و آن نقاشی بی حجاب است. اگر این نقاشی را توی صحفۀ مجازی قرار بدهم و نامحرم ببیند، اشکال دارد؟
دوست من تصویر مرا نقاشی کرده است؛ البته نه خیلی طبیعی. من با حجابم و آن نقاشی بی حجاب است. اگر این نقاشی را توی صحفۀ مجازی قرار بدهم و نامحرم ببیند، اشکال دارد؟

باسمه تعالی

اگر عکس گفته شده در نظر عرف عکس شما شمرده می شود؛ هرچند بگویند کمی تفاوت در طراحی دارد، در این صورت احکام عکس شما را خواهد داشت که از جملۀ این احکام آن است که نباید بدون حجاب در معرض دید نامحرم قرار بگیرد.

کد سایت fa5488