آیا باید در مستحبات و مکروهات هم تقلید کرد؟
آیا باید در مستحبات و مکروهات هم تقلید کرد؟

باسمه تعالی

اگر بخواهد عملی را به عنوان مستحب به جا آورد یا به عنوان مکروه ترک کند و یا آن را به عنوان مستحب یا مکروه به شریعت اسلامی نسبت دهد، باید تقلید کند. در غیر این صورت تقلید در مستحبات و مکروهات واجب نیست؛ مگر اینکه مستحبى باشد که در آن احتمال وجوب وجود داشته باشد.

کد سایت fa550
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید