اگر تشهد رکعت دوم فراموش شود و بعداز رکوع رکعت بعد یادش بیاید و بعداز سلام نماز هم فراموش کند قضای تشهد فراموش شده رابجا آورد و صورت نماز بهم بخورد؛ یعنی سراز قبله برگرداند. اینجا تکلیف چیست؟ دوباره قضای تشهد را بجا آورد کافی است یا باید نماز را دوباره بخواند؟
اگر تشهد رکعت دوم فراموش شود و بعداز رکوع رکعت بعد یادش بیاید و بعداز سلام نماز هم فراموش کند قضای تشهد فراموش شده رابجا آورد و صورت نماز بهم بخورد؛ یعنی سراز قبله برگرداند. اینجا تکلیف چیست؟ دوباره قضای تشهد را بجا آورد کافی است یا باید نماز را دوباره بخواند؟

باسمه تعالی

باید قضای تشهد فراموش شده را بجا آورد و می تواند به همان نمازی که خوانده است، اکتفا کند اما احتیاط مستحب آن است که نماز را دوباره بخواند.