نگاه کردن به داخل دهان زن نامحرم چه حکمی دارد؟
نگاه کردن به داخل دهان زن نامحرم چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

نگاه به داخل دهان زن نامحرم بدون لذت اشکال ندارد.

کد سایت fa5505