کسی که چند ماه رمضان، قضای روزه دارد، قضای کدام سال مقدم است؟
کسی که چند ماه رمضان، قضای روزه دارد، قضای کدام سال مقدم است؟

باسمه تعالی

در صورتی که تا ماه رمضان بعدی وقت کافی برای انجام همۀ سال های فوت شده باشد، تقدم و تأخری لازم نیست اما اگر فقط به اندازۀ قضای سال آخر وقت مانده باشد، باید به نیت آخرین سال فوت شده بجا آورد.

کد سایت fa5508
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا