جوانی که کار می کند و پول پس انداز دارد، آیا می تواند آن را صرف خرید مسکن یا وسیلۀ نقلیه کند یا اینکه مستطیع حساب شده باید حج رود؟
جوانی که کار می کند و پول پس انداز دارد، آیا می تواند آن را صرف خرید مسکن یا وسیلۀ نقلیه کند یا اینکه مستطیع حساب شده باید حج رود؟ با این فرض که امکان دارد پولی را که صرف حج می کند، بعد از مدتی با کار کردن به دست آورد. حال اول می تواند خرید کند بعد حج رود یا اول مستطیع است بعد خرید کند؟

باسمه تعالی

اگر با توجه به شأن خودش یا افراد تحت تکفلش، به داشتن چنین مسکن یا وسیله ای نیاز دارد، می تواند پس انداز گفته شده را خرج این امور کند و در حقیقت هنوز مستطیع نشده است.


 

کد سایت fa5509
طبقه بندی موضوعی احکام حج