آیا مستحب مؤکد است که هر یک نمازهای ظهر، عصر، مغرب و عشا را در وقت فضیلت خودش بخوانیم؟
آیا مستحب مؤکد است که هر یک نمازهای ظهر، عصر، مغرب و عشا را در وقت فضیلت خودش بخوانیم؟

باسمه تعالی

خواندهای نمازهای پنجگانه در پنج وعده یعنی در وقت فضیلتشان از مستحباتی است که در روایات تأکید شده است.

کد سایت fa5525
طبقه بندی موضوعی وقت نماز