خانمی که از شغل خود درآمدی دارد، برای استفادۀ شخصی و ایاب و ذهاب ضروری اتومبیل می خرد. در عین حال همسر ایشان هم اتومبیل داشته باشند ولی گاهی در اختیار خانم قرار می دهند و گاه خیر. آیا خمس اتومبیل این خانم باید پرداخت شود؟
خانمی که از شغل خود درآمدی دارد، برای استفادۀ شخصی و ایاب و ذهاب ضروری اتومبیل می خرد. در عین حال همسر ایشان هم اتومبیل داشته باشند ولی گاهی در اختیار خانم قرار می دهند و گاه خیر. آیا خمس اتومبیل این خانم باید پرداخت شود؟

باسمه تعالی

اگر با ملاحظۀ شأن و جایگاه خود به داشتن چنین اتومبیلی احتیاج داشته اید، خمس ندارد.

کد سایت fa5531
طبقه بندی موضوعی مئونه