آیا دفتر حضرت آیة الله هادوی ترتیباتی برای نماز و روزۀ استیجاری به عنوان قضای نماز و روزۀ میت دارند؟
آیا دفتر حضرت آیة الله هادوی ترتیباتی برای نماز و روزۀ استیجاری به عنوان قضای نماز و روزۀ میت دارند؟

باسمه تعالی

بله. در این موارد می توانید از طریق سامانه های تلگرامی و پیامکی یا تماس با دفتر مورد تقاضای خود را ثبت کنید و اطلاعات بیشتر را از همین طریق پیگیر شوید.

تماس با دفتر (37720021-025) ـ سامانه پیامکی (30004954) ـ سامانۀ تلگرامی (09100790030)

 

کد سایت fa5534