از اول فروردین عادت من 10 روز طول کشید و تمام شد. بعد از گذشت 9 روز دوباره پریود شدم که خونریزی کامل بود. الآن 12 روز است که خونریزی ادامه دارد و دو روز است که بیشتر هم شده است. حالا تکلیف من چیست؟ آیا باید وظیفۀ استحاضۀ کثیره را انجام دهم؟
از اول فروردین عادت من 10 روز طول کشید و تمام شد. بعد از گذشت 9 روز دوباره پریود شدم که خونریزی کامل بود. الآن 12 روز است که خونریزی ادامه دارد و دو روز است که بیشتر هم شده است و شاید لحظه ای هم قطع نمی شود. احساس می کنم پریود من تازه از اول شروع شده است. حالا تکلیف من چیست؟ آیا باید وظیفۀ استحاضۀ کثیره را انجام دهم؟

باسمه تعالی

اگر با توجه به تجربه و شناختی که از خصوصیات خون حیض دارید، یقین دارید که این خون ها در تمام این دوازده روز و یا بیشتر از لحاظ خصوصیات، همان خون حیض است، تمام این ایام حکم حائض را دارید؛ هرچند بیش از ده روز طول کشیده باشد و ادامه یابد. در غیر این صورت پس از گذشت ده روز باید به عادت عددی خود مراجعه کنید و اگر عادت عددی ندارید به حکم مضطربه رفتار کنید و روزهای اضافه بر عادت را استحاضه قرار دهید و با توجه مقدار خون، نوع استحاضه را تعیین کنید و به احکام همان نوع رفتار کنید.

کد سایت fa5536
طبقه بندی موضوعی اغسال