آیا اگر دعا کنم شخصى بمیرد، جایز است؟ آیا اگر دعا کنم که مادر یا پدرم بمیرد یا طلاق بگیرند، حرام است؟
آیا اگر دعا کنم شخصى بمیرد، جایز است؟ آیا اگر دعا کنم که مادر یا پدرم بمیرد یا طلاق بگیرند، حرام است؟

باسمه تعالی

1. دعا کردن برای مرگ کسی که جانش و حیاتش از نظر فقه اسلامی محترم است، جایز نیست. پدر و مادر هم از این قاعده مستثنی نیستند، قبح این کار در مورد ایشان شدیدتر است.

2. دعا کردن برای ایجاد مشکل، مصیبت و مانند آن در حق یک مؤمن جایز نیست. دعا برای طلاق گرفتن کسی در حالی که این کار به صلاحش نیست، از همین قبیل است.

 

.

کد سایت fa5538
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا