حکم پوشیدن لباسی که در اثر کهنه بودن سوراخ و یا پاره شده چیست؟
حکم پوشیدن لباسی که در اثر کهنه بودن سوراخ و یا پاره شده چیست؟

باسمه تعالی

اگر پوشیدن این نوع لباس در نظر عرف مردم باعث توهین به فرد استفاده کننده و خواری او باشد، اشکال دارد.

کد سایت fa5545