نظر معظم له در مورد قانون اجبار حجاب در اماکن عمومی چیست؟
نظر معظم له در مورد قانون اجبار حجاب در اماکن عمومی چیست؟

باسمه تعالی

لزوم داشتن حجاب از امور مسلم در نزد شیعه بلکه تمام مسلمین است و محدودۀ آن را هم فقه معین کرده است که در کتب فتوایی و رساله های عملیه بیان شده است. دولت اسلامی می تواند با وضع قوانین و مقررات، زمینۀ تحقق این امر لازم شرعی در جامعه را فراهم کند به گونه ای که حتی دایرۀ قانون، غیر مسلمانانی را که در دولت اسلامی زندگی می کنند، شامل شود.