آیا کسانی که مادرشان از سادات هستند، می توانند از لباس مخصوص سادات استفاده کنند؟
آیا کسانی که مادرشان از سادات هستند، می توانند از لباس مخصوص سادات استفاده کنند؟

باسمه تعالی

در احکام شرعی مربوط به سیادت فرقی بین کسی که از ناحیۀ پدر به سادات انتساب دارد و بین کسی که از ناحیه مادر به سادات منتسب است، وجود ندارد. اما در خصوص لباس مخصوص سادات باید به عرف مردم مراجعه کرد. اگر پوشیدن این لباس برای فردی که از ناحیۀ مادر به سادات منتسب است، در نظر عرف امر پذیرفته شده ای باشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa5549
طبقه بندی موضوعی لباس و حجاب|مسائل عمومی