پدری دارم پزشک ولی معتاد به شیشه است و مادرم را اذیت می کند. اگر بخواهد مادرم را بزند، من نباید کاری کنم؟
پدری دارم پزشک ولی معتاد به شیشه است. ماهی حداقل پانزده میلیون درآمد دارد ولی برای خانواده چیزی خرج نمی‌کند و فقط بدهی بالا می آورد و چون عقلش ضایع شده است، نمی تواند بدهد و بدتر می‌شود. خیلی با کارهایش ما را عذاب می دهد و مادرم را اذیت می کند. 1. اگر بخواهد مادرم را بزند، من نباید کاری کنم؟ در این مواقع من اگر به پدرم بی احترامی کنم، گناه می کنم؟ آیا نباید با او به تندی برخورد کنم تا کوتاه بیاید؟ چون مثلاً اگر سرش داد بزنم، می ترسد و کوتاه می آید 2. اگر به کَمپ ترک اعتیاد گزارش بدم و بیایند و به زور ببرندش، گناه کردم؟ 3. من پیش پدرم کار می کنم و هیچ حقوقی به من نمی دهد. حدود هشت یا نه میلیون به من بدهی دارد و نمی تواند بدهد. آیا من باید حقم را طلب کنم یا چیزی نگویم؟

باسمه تعالی

1. اذیت و هتک احترام پدر و مادر حرام است. بنابراین تا جایی که خطر یا ضرر جدی در کار نباشد، باید از هر گونه دخالتی که نوعی بی احترامی یا اذیت شما نسبت به پدر تلقی می شود، پرهیز کنید. سعی کنید حتی الامکان قضیه را با وساطت دیگران مانند بزرگان و معتمدین فامیل حل کنید یا کار از طریق پیگیری قضایی پیش ببرید.

2. اشکال ندارد.

3. حتی الامکان ابتدا با احترام کامل و رعایت حق پدری، دستمزد خود را از پدر مطالبه کنید. اگر از پرداخت آن امتناع کرد و امکان مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حقتان نبود،‌ می توانید به میزان طلب خود از اموال پدر بردارید.

کد سایت fa5562
طبقه بندی موضوعی رابطه با والدین