با توجه به فجایعی مانند منا که جان حجاج را تهدید می کند و توهین هایی مانند واقعۀ فرودگاه جده و نیز جریانات اخیر که امریکا با عربستان قراردادی نظامی علیه ایران بسته اند، رفتن به حج، در عمل پرداخت پول این قرارداد به عربستان است، نظر حضرت عالی دربارۀ رفتن به حج چیست؟
با توجه به فجایعی مانند منا که جان حجاج را تهدید می کند و توهین هایی مانند واقعۀ فرودگاه جده و نیز جریانات اخیر که امریکا با عربستان قراردادی نظامی علیه ایران بسته اند، رفتن به حج، در عمل پرداخت پول این قرارداد به عربستان است، نظر حضرت عالی دربارۀ رفتن به حج چیست؟

باسمه تعالی

در این شرایط فعلی که بر دنیای اسلام حاکم است، تعطیل نکردن حج از سوی شیعیان به ویژه ملت ایران، بسیار مهم تر از این موارد یاد شده است. بنابراین در صورت وجود استطاعت شرعی، حج همچنان  واجب است و موارد یاد شده مانع وجوب نیست.

کد سایت fa5571
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه حج