آیا کسی که خودش نماز و روزۀ قضا دارد می تواند، برای شخص دیگر نماز روزۀ قضا بخواند؟ مثلاً برای پدر و مادرش که از دنیا رفته اند؟
آیا کسی که خودش نماز و روزۀ قضا دارد می تواند، برای شخص دیگر نماز روزۀ قضا بخواند؟ مثلاً برای پدر و مادرش که از دنیا رفته اند؟

اسمه تعالی

1. اگر نماز قضا بر ذمه دارد، می تواند برای دیگران هم نماز قضا بخواند.

2. اگر روزۀ قضا به ذمه دارد، در صورتی که تا ماه رمضان سال بعد فرصت کافی برای بجا آوردن همۀ آن ها را ندارد، نمی تواند از طرف دیگران روزه بگیرد. در غیر این صورت نیز اگر بخواهد در فرصت های اضافه ای که دارد، به صورت تبرعی (مجانی) برای دیگران روزۀ قضا بجا آورد، صحیح نیست؛ زیرا این روزه هایش مستحبی می شود و روزۀ مستحبی برای کسی که روزۀ قضا بر عهده دارد، صحیح نیست اما اگر بخواهد به صورت استیجاری برای دیگران روزه بگیرد، صحیح است، بلکه چون اجیر شده است، انجام روزه های استیجاری بر او واجب خواهد بود.

کد سایت fa5576