آیا تسخیر جن شرعاً درست است؟ حکم کسی که موکل جن تسخیر می کند، چیست؟
آیا تسخیر جن شرعاً درست است؟ حکم کسی که موکل جن تسخیر می کند، چیست؟

باسمه تعالی

1. تسخیر جن اگر متوقف بر کارها و ریاضت های غیرمشروع باشد یا منجر به ضرر بر دیگران باشد، حرام است.

2. فردی که در فرض حرام تسخیر جن کرده است، مجازات حدی ندارد اما حاکم شرع می تواند حسب مصلحت وی را تعزیر و تنبیه کند.

کد سایت fa5594