نماز عشا تا چه زمانی قضا نمی شود؟ آیا می توان تا قبل از نماز صبح آن را خواند؟
نماز عشا تا چه زمانی قضا نمی شود؟ آیا می توان تا قبل از نماز صبح آن را خواند؟

باسمه تعالی

1. آخر وقت نماز عشا نصف شب است و تأخیر آن از این زمان بدون عذر حرام است. براى محاسبۀ نیمه شب، باید شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد.

2. اگر از این زمان تأخیر افتاد، تا قبل از اذان صبح (طلوع فجر صادق) هنوز اداء است؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که در این صورت به نیت ما فی الذمه (آنچه در واقع وظیفۀ او است؛ خواه اداء باشد و خواه قضا) بخواند.

کد سایت fa5604
طبقه بندی موضوعی وقت نماز