اگر در بین سال از زیادی درآمد همان سال، مقداری طلا به صورت سکه خریداری شود، باید سر همان سال، خمس آن سکه ها پرداخت شود یا می توان هر زمان که سکه ها فروخته شدند حتی پس از گذشت چتد سال، پرداخت کرد؟
اگر در بین سال از زیادی درآمد همان سال، مقداری طلا به صورت سکه خریداری شود، باید سر همان سال، خمس آن سکه ها پرداخت شود یا می توان هر زمان که سکه ها فروخته شدند حتی پس از گذشت چتد سال، پرداخت کرد؟

باسمه تعالی

اگر گذران زندگی متوقف بر داشتن این سکه ها است، خمس ندارد. در غیر این صورت باید در سر همان سال خرید خمس اصل قیمت آن ها را بپردازد حتی اگر نفروخته باشد و در سر سال های بعد نیز خمس افزایش قیمت آن ها را بپردازد.

کد سایت fa5619
طبقه بندی موضوعی سرمایه