در مدرسه تعدادی از دوستان رفتند و از مغازه برای همه آبمیوه گرفتند، وقتی که خوردم، شنیدم که دوستم به همکلاسی ام گفت: چند تا از آبمیوه‌ها را توی جیب هایمان گذاشتیم و مغاره داره نفهمید و پول چند تا را حساب نکرد. من که بعد از خوردن متوجه شدم، باید چه کار کنم؟ آیا باید پولش را به مغازه دار بدهم؟
در مدرسه تعدادی از دوستان رفتند و از مغازه برای همه آبمیوه گرفتند، وقتی که خوردم، شنیدم که دوستم به همکلاسی ام گفت: چند تا از آبمیوه‌ها را توی جیب هایمان گذاشتیم و مغاره داره نفهمید و پول چند تا را حساب نکرد. من که بعد از خوردن متوجه شدم، باید چه کار کنم؟ آیا باید پولش را به مغازه دار بدهم؟

باسمه تعالی

اگر از گفتۀ دوستتان یقین کردید که چنین کاری کرده اند، بنا بر احتیاط واجب باید پول آبمیوه ای را که خورده اید، به طریقی به صاحب مغازه برسانید؛ البته توجه داشته باشید که به هیچ وجه جایز نیست عمل ناصواب دوستانتان را در پیش مغازه دار افشا کنید.

کد سایت fa5625
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب