مرد پس از ثبت طلاق در ایام عده رجوع می کند و پس از رجوع، دوباره زن را ترک می کند. آیا اولاً لازم است صیغۀ طلاق برای بار دوم خوانده شود؟ ثانیاً عدۀ طلاق دوم از چه تاریخی محاسبه می شود، از طلاق اول یا زمان رجوع یا طلاق دوم؟ ثالثاً حکم رجوع پس از طلاق دوم چیست؟
در یک طلاق رجعی که حکمش توسط دادگاه صادر شده است، مرد پس از ثبت طلاق در ایام عده رجوع می کند و پس از رجوع، دوباره زن را ترک می کند. آیا اولاً لازم است صیغۀ طلاق برای بار دوم خوانده شود؟ ثانیاً عدۀ طلاق دوم از چه تاریخی محاسبه می شود، از طلاق اول یا زمان رجوع یا طلاق دوم؟ ثالثاً حکم رجوع پس از طلاق دوم چیست؟

باسمه تعالی

1. با رجوع در عدۀ رجعی، دوباره زن و شوهر می شوند و برای طلاق باید دوباره صیغۀ طلاق با شرایط شرعی اش جاری گردد.

2. عدۀ طلاق دوم از زمان جاری شدن صیغۀ طلاق دوم محاسبه می شود.

3. مرد می تواند در طلاق دوم در صورتی که رجعی باشد، در مدت عده رجوع کند.

کد سایت fa5638