آیا بستن و قطع کردن شیر آبخوری و آب سرد کن در شهرها در ماه رمضان درست است یا لازم نیست؟
آیا بستن و قطع کردن شیر آبخوری و آب سرد کن در شهرها در ماه رمضان درست است یا لازم نیست؟

باسمه تعالی

این کار معمولاً برای جلوگیری از هنجارشکنی عده بی مبالات انجام می شود و در مکان هایی که عمومی است و در دید همگان است، کار پسندیده ای است.

کد سایت fa5643