در یک مسافرخانه شبی ­80 هزار تومان جا گرفت­یم. بازرس دولتی آمد و مع­لوم شد قیمت قانونی یک­ اتاق دو نفری 20 هزار­ تومان است.­ بازرس دولتی گف­ت که بقیۀ پولتان ر­ا باید پس دهد. ما گفت­یم با 80 هزار 4 روز ب­مانیم و یک روز آنجا اضافه هم ماندیم (جمعا 5 روز) و برای همین روز فقط 20 هزار توان دادیم. آیا چون مسافرخانه ملک شخصی وی ب­وده و قیمت دلخواه را ­تعیین کرده بوده است، به گردن ما چیزی است؟
ما دو نفری به ­شهر مقدس قم سفر کرده بودیم و در یک مسافرخانه شبی ­80 هزار تومان جا گرفت­یم. فردا بازرس دولتی ­به مسافرخانه آمد و مع­لوم شد قیمت قانونی یک­ اتاق دو نفری 20 هزار­ تومان است و از ما 60­ هزار زیاد گرفته است.­ بازرس دولتی به ما گف­ت که بقیۀ پولتان ر­ا باید پس دهد. ما گفت­یم با 80 هزار 4 روز ب­مانیم در حالی که از قبل برای هر شب 8­0 هزار طی کرده بودیم.­ ما یک روز آنجا اضافه هم ماندیم (جمعا 5 روز) و برای همین روز فقط 20 هزار توان دادیم. آیا چون مسافرخانه ملک شخصی وی ب­وده و قیمت دلخواه را ­تعیین کرده بوده است، به گردن ما چیزی است؟ ل­ازم است از صاحب مسافر­خانه حلالیت بگیریم؟ یا ­بنابر قانون دولت ایرا­ن چیزی در گردن ما نیس­ت؟ او ظاهراً عتراض نکرد ولی احتمال می دهیم که او قلبا راضی نبود. چون قیمتش کم داده بودیم. آیا در این حال حلالیت طلبیدن از او بر ما واجب است؟

باسمه تعالی

اگر بر طبق قانون عمل کرده اید، چیزی بر عهدۀ شما نیست.

 

کد سایت fa5650
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره|حق الناس