آیا استفاده از مراکز عمومی جایز است؟ مثلاً خوابیدن در مدرسه و استفاده از امکانات آن برای غیر معلمان؟ اگر در مقابل استفاده از مدرسه، به مدیر مدرسه مبلغی و اجاره پرداخت شود، صحیح است؟
آیا استفاده از مراکز عمومی جایز است؟ مثلاً خوابیدن در مدرسه و استفاده از امکانات آن برای غیر معلمان؟ اگر در مقابل استفاده از مدرسه، به مدیر مدرسه مبلغی و اجاره پرداخت شود، صحیح است؟

باسمه تعالی

این موارد تابع قوانین و مقررات است. اگر قانون و مقررات چنین اختیاراتی را به متولی این مکان ها می دهد، اشکال ندارد.